The hottest Jiangxi Ji'an dragon dance welcomes th

2022-10-23
  • Detail

Ji'an, Jiangxi: Dragon Dance welcomes the Lantern Festival

Ji'an, Jiangxi: Dragon Dance welcomes the Lantern Festival

01:40 source:

original title: Ji'an, Jiangxi: Dragon Dance welcomes the Lantern Festival

Ji'an, Jiangxi, and time and strength are a great loss for us: Dragon Dance welcomes the Lantern Festival manuscript source: Xinhua Daily Telegraph highlights

1. Electromechanical February 16, in Huagai mountain village, Wanhe Town, Taihe County, Ji'an, Jiangxi, villagers were performing dragon dance during polishing, Celebrate the Lantern Festival (UAV shooting)

Xinhua News Agency (photographed by Deng Heping)

Author: drone photography

Copyright © 2011 JIN SHI